چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸ 2019 September 18 شماره 348- فرش قرمز برای بهار دانش