سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

آمارهای یک همایش در قزوین؛

بیش از 1200 کودک قزوینی در یک سال آزار دیدند

کنفرانس تخصصی حقوق کودک که اخیرا در استان برگزار شد، زمینه‌ساز اعلام آمار تازه‌ای از وضعیت کودکان استان به ویژه کودک‌آزاری‌ها شد؛ آنجا که گفته شد سال گذشته یک‌هزار و 200 مورد کودک‌آزاری در استان ما اتفاق افتاده‌است. البته این فقط آن بخش از کودک‌آزاری‌ها بوده که به ثبت رسیده و بسیاری از این قبیل آزارها به واسطه نوع آن ثبت نمی‌شود؛ چه اینکه یا اصلا خانواده و جامعه از آزار بودن آن رفتار مطلع نیستند و آن را به عنوان آزار نمی‌شناسند یا به هر دلیلی وقوع کودک‌آزاری به نهادهای مربوطه اطلاع داده نمی‌شود؛ ضمن اینکه موارد ثبت شده، جزو آن دسته از آزارها بوده که نمود ظاهری شدید داشته و منجر به اعلام مردمی به بهزیستی شده‌است. به عنوان مثال از آنجا که کودک‌آزاری شامل سه دسته جسمی، جنسی و غفلت و مسامحه است، عموما مردم غفلت را جزو موارد کودک‌آزاری به شمار نمی‌آورند؛ در حالی‌که مراقبت از کودک و فراهم کردن شرایط رشد جسمی، روانی و فکری او از وظایف والدین است. با این حال وجود 180 کودک بازمانده از تحصیل- طبق آماری که مسئولان استان اعلام کرده‌اند- از مواردی است که گرچه بیشترا به عللی همچون فقر اتفاق می‌افتد؛ اما به نوعی می‌توان آن را هم جزو مصادیق آزار کودک نام برد.

کنفرانس تخصصی حقوق کودک که اخیرا در استان برگزار شد، زمینه‌ساز اعلام آمار تازه‌ای از وضعیت کودکان استان به ویژه کودک‌آزاری‌ها شد؛ آنجا که گفته شد سال گذشته یک‌هزار و 200 مورد کودک‌آزاری در استان ما اتفاق افتاده‌است.

البته این فقط آن بخش از کودک‌آزاری‌ها بوده که به ثبت رسیده و بسیاری از این قبیل آزارها به واسطه نوع آن ثبت نمی‌شود؛ چه اینکه یا اصلا خانواده و جامعه از آزار بودن آن رفتار مطلع نیستند و آن را به عنوان آزار نمی‌شناسند یا به هر دلیلی وقوع کودک‌آزاری به نهادهای مربوطه اطلاع داده نمی‌شود؛ ضمن اینکه موارد ثبت شده، جزو آن دسته از آزارها بوده که نمود ظاهری شدید داشته و منجر به اعلام مردمی به بهزیستی شده‌است.

به عنوان مثال از آنجا که کودک‌آزاری شامل سه دسته جسمی، جنسی و غفلت و مسامحه است، عموما مردم غفلت را جزو موارد کودک‌آزاری به شمار نمی‌آورند؛ در حالی‌که مراقبت از کودک و فراهم کردن شرایط رشد جسمی، روانی و فکری او از وظایف والدین است. با این حال وجود 180 کودک بازمانده از تحصیل- طبق آماری که مسئولان استان اعلام کرده‌اند- از مواردی است که گرچه بیشترا به عللی همچون فقر اتفاق می‌افتد؛ اما به نوعی می‌توان آن را هم جزو مصادیق آزار کودک نام برد.

تصاویر مرتبط